ลิงค์เพื่อนบ้าน

Wednesday, October 21, 2009

ประโยชน์ของการประกันภัย

ประโยชน์ของการประกันภัย

ประโยชน์ของการประกันภัยอย่างกว้างๆ พอจะสรุปได้เป็น 3 ประเภท คือ
1. ประโยชน์ต่อผู้เอาประกันภัย
- เป็นการให้หลักประกันต่อบุคคลและครอบครัวของผู้เอาประกันภัยเมื่อมีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิตไป
- เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยจะได้รับชดใช้ ค่าเสียหายนั้นจากผู้รับประกันภัย
- ช่วยปลูกฝังให้เกิดนิสัยการประหยัดและการออมทรัพย์
- สามารถลดหย่อนภาษีรายได้บุคคลธรรมดา
2. ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม
- ช่วยสร้างความมั่นคงในสังคม
- เป็นการลดความไม่แน่นอนในสังคม
- เป็นสวัสดิภาพของสังคม
- ช่วยให้มีการระดมทุน เพื่อพัฒนาประเทศ
3. ประโยชน์ต่อธุรกิจ
- ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ
- เป็นหลักประกันของสินเชื่ออนุมัติของธนาคาร
- ช่วยให้เกิดการค้าขายระหว่างประเทศเป็นไปอย่างดี
- ช่วยให้การคำนวณต้นทุนใกล้เคียงต่อความเป็นจริง

No comments:

Post a Comment

Live Traffic

คลังบทความประกัยภัย